R E K L A M A Č N Í    Ř Á D

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád upravuje podmínky, za nichž může právnická nebo fyzická podnikající osoba (dále jen ,,zákazník“, ,,odběratel“), která uzavřela kupní smlouvu s internetovým obchodem http://www.maso-jakub.cz/ (dále jen ,,e-shop“) provozovaným firmou Jakub Kubín, s.r.o., se sídlem: Praha 10, Průběžná 1/853, PSČ 100 00, IČ: 257 08 881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 181777 (dále jen „dodavatel“, ,,prodávající“), uplatnit vůči dodavateli práva z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“).

2. Reklamační řád (dále jen ,,RŘ“) je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen ,,VOP“) dodavatele. Před objednáním zboží je odběratel povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.

3. Má se za to, že odběratel odesláním své objednávky na koupi zboží prostřednictvím služby e-shopu souhlasí s RŘ a VOP.

II. PRÁVO ODBĚRATELE NA REKLAMACI

1. Dodavatel odpovídá za to, že zboží dodané odběrateli při převzetí je bez vad tzn. že prodávaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, případně které dodavatel popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a dále po dobu záruční lhůty nemá vady.

2. Odběratel je oprávněn reklamovat u dodavatele vadu zakoupeného zboží, která se vyskytla při převzetí zboží nebo v záruční době.

3. Záruční doba je uvedena na faktuře a na obale zboží, pokud je zboží baleno.

4. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží odběratelem.

5. Pro zachování práv odběratele z vadného plnění (reklamaci) je odběratel povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně závazných pravidel také podmínky pro užívání zboží, kterou jsou na dodacím listě (podmínky skladování) a je povinen ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

6. Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku

- jeho opotřebení nebo nesprávného používaní - nesprávného skladování či nesprávného manipulace se zbožím - zboží bylo zcela nebo částečně spotřebováno - odběratel o vadě zboží věděl
- na vadu byla poskytnuta sleva
- v důsledku působení vyšší moci.

7. Při reklamaci musí odběratel vadné zboží předložit dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace, a současně uvést, které vady zboží vytýká a čeho se domáhá (výměny vadného zboží za bezvadné nebo zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny).

III. MÍSTO A LHŮTA K UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1. Odběratel zboží reklamuje v provozovně dodavatele na adrese Praha 10, Průběžná 1/853, PSČ 100 00, nedohodnou-li se v konkrétním případě odběratel s dodavatelem jinak.

2. Nákup zboží prokazuje odběratel prodejním dokladem, dodacím listem nebo jiným prokazatelným způsobem.

3. Vady zboží, které se rychle kazí, musí odběratel uplatnit nejpozději následující den po jeho převzetí.

4. Vady ostatního potravinářského zboží musí kupující uplatnit do konce záruční doby, která je uvedena na faktuře a na obale zboží, pokud je zboží baleno. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

5. Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty.

6. Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

7. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) dodavatelem, do dne vyřízení dodavatelem. Reklamace zboží vyřizuje e-shop bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30-ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se s odběratelem nedohodne dodavatel na delší lhůtě.

IV. NÁROK ODBĚRATELE

Vady potravin se vždy považují za vady neodstranitelné. Odběratel může v případě prokázání vad potravinářského zboží zvolit:

a) výměnu zboží za bezvadné
b) odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Oprávněný pracovník dodavatele o reklamaci rozhodne zásadně ihned. Ve složitějších případech do 5 dnů, nedohodne-li se odběratelem lhůtu delší.

2. Oprávněný pracovník dodavatele je povinen vydat odběrateli potvrzení o uplatnění reklamace, a to s uvedením data reklamace, přesného označení reklamovaného zboží, vytýkaných vad a způsobu vyřízení reklamace, případně důvodů zamítnutí reklamace.

3. Až do vyřízení reklamace je vlastníkem zboží odběratel.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti 23.01.2018