V Š E O B E C N É    O B CH O D N Í    P O D M Í N K Y

VelkoobchodI. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“)se vztahují na služby poskytované právnickým osobám, fyzickým podnikajícím osobám (dále jen ,,zákazník“, ,,odběratel“) internetovým obchodem http://www.maso-jakub.cz/ (dále jen ,,e-shop“) provozovaným firmou Jakub Kubín, s.r.o., se sídlem: Praha 10, Průběžná 1/853, PSČ 100 00, IČ: 257 08 881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 181777 (dále jen „dodavatel“, ,,prodávající“).

2. Kontaktní údaje dodavatele
adresa: Průběžná 1/853, 100 00 Praha 10, Strašnice
email: reznictvi@jakub.cz
telefon: 602 327 233, 274 821 818, 274 822 347.

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi dodavatelem a odběratelem při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků dodavatele (dále jen ,, zboží“)

4. Dodavatel je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění na http://www.maso-jakub.cz/. Má se za to, že Zákazník, který poptává zboží prostřednictvím e-shopu poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. K objednání zboží slouží výhradně elektronický formulář na stránkách dodavatele: http://maso-jakub.cz (dále jen „objednávka“).

2. Pro řádné podání objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a odeslat jej dodavateli. Odběratel má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

3. Smlouva o koupi zboží mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem akceptace ze strany dodavatele (odesláním potvrzovacího emailu odeslaného dodavatelem na email zákazníka) dle odst. 4.

4. Odesláním objednávky odběratel souhlasí s těmito VOP, Reklamačním řádem a potvrzuje závaznost objednávky Po odeslání objednávky obdrží odběratel do 5-ti minut automatický email s informací o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému na elektronickou adresu uvedenou v objednávce (potvrzení objednávky).

5. Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na čísle 274 821 818, 274 822 347.

6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby dodavatele a dostupnost zboží dodavatel negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku dle předchozích odstavců z jakýchkoli důvodů na straně dodavatele vyřídit, bude o tom informován odběratel dodavatelem nebo prostřednictvím e-mailu, který odběratel uvede v objednávce jako kontaktní.

7. Po potvrzení objednávky obdrží odběratel email, že zboží je expedováno.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat odběratele telefonicky na telefonní číslo, které odběratel uvedl v objednávce.

9. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na odběratele zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží oprávněnou osobou nebo zaměstnancem odběratele v místě dodání zboží.

10. Pro vyloučení všech pochybností, nelze vrátit zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo bylo nevhodně skladováno, bylo s ním nevhodně manipulováno, či s ním bylo nevhodně nakládáno.III. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

1. Objednatel může zrušit nebo změnit svojí objednávku bez sankce pouze před tím, než obdrží elektronickou informaci, že je zboží expedováno.

2. Zrušit nebo změnit objednávku poté, co odběratel obdrží elektronickou informaci, že je zboží expedováno, je vyloučeno. V případě, že odběratel objednané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny dodávaného zboží. Odběratelem nepřevzaté zboží bude odběrateli dodáno znovu pouze na jeho výslovnou žádost. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy dodavatele zaslané odběrateli.IV. CENA ZBOŽÍ

1. Ceny zboží e-shopu dodavatele jsou uváděny bez DPH i včetně DPH. Zboží je prodáváno na hmotnost. Výsledná cena se může mírně lišit na naváženém množství než činí objednávka. Odchylka ceny je maximálně 10% ceny v závislosti na váze zboží. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel souhlas s touto odchylkou a cenou.

2. Ceny zboží se můžou kdykoliv měnit dle aktuální nabídky dodavatele. Po uzavření smlouvy jsou ceny za zboží dle objednávky neměnné a jsou pro obě strany závazné.

3. Balné a přepravné není v rámci Prahy odběrateli účtováno.V. TERMÍN DODÁNÍ

1. Odběratel si v objednávce zvolí časový úsek pracovního dne, ve kterém má být zboží dodáno. Odběratel může v poznámce na objednávce uvést i jiný pracovní den dodání zboží než nejblíže možný.

2. Dodavatel usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl dodavatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

3. Zboží, které je v nabídce dodavatele vyznačeno, že lze dodat až po uplynutí stanovené doby, která je potřebná pro jeho zpracování, bude odběrateli dodáno nejbližší pracovní den po uplynutí takto stanovené doby, s čímž odběratel výslovně souhlasí.VI. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Odběratel si může objednané zboží osobně převzít na prodejně dodavatele nebo mu bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce.

2. Pokud si odběratel zvolí osobní převzetí zboží, je místem osobního odběru prodejna dodavatele na adrese: Průběžná 1/853, 100 00 Praha 10, Strašnice, a to v pondělí až pátek v době od 6.00 hodin do 18.00 hodin.

3. Přepravu zboží po Praze zajišťuje dodavatel vlastními vozy, zboží je doručováno dle požadavku odběratele v časovém úseku. Prodávající se zavazuje odběrateli zabalit objednané zboží pro přepravu v souladu se zákonem a hygienickými normami.

4. Při předání zboží obdrží odběratel od oprávněného pracovníka dodavatele fakturu a objednávku (dodací list). 5. Dodací list obsahuje všechny zákonem vyžadované informace o podmínkách pro skladování každého zboží a o době spotřeby dodaného zboží.

6. Při předání zboží je odběratel povinen překontrolovat, zda obdržel druh zboží dle objednávky, zda obal zboží není porušen, zda zboží nevykazuje zjevné znaky poškození obalu, zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7. Dodavatel a odběratel nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z těchto VOP, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Dodavatel a odběratel vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež jim brání v plnění jakýchkoli závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.

8. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto VOP a reklamačního řádu rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností smluvních stran a jež se vymykají kontrole a vlivu smluvních stran nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy.VII. ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ

1. Dodané zboží hradí odběratel oprávněnému pracovníku dodavatele při dodání zboží buď v hotovosti anebo platební kartou. Dodavatel předá odběrateli fakturu s potvrzením dodavatele o zaplacení, objednávku odběratele s dodacím listem

2. V případě, kdy objednávky odběratele za dobu uplynulých šesti posledních měsíců dosáhnou v průměru částky 100.000 Kč včetně DPH měsíčně nebo v případě, kdy odběratel v kalendářním měsíci odebere zboží na základě nejméně 20 objednávek, z nichž každá dosáhne hodnoty nejméně 3.000 Kč včetně DPH a současně není v prodlení s úhradou předcházejících faktur, má možnost požádat dodavatele o platbu za zboží na základě konkrétní objednávky bankovním převodem tak, že tento způsob platby zvolí ve své objednávce. V případě, že dodavatel schválí dodání zboží na základě objednávky odběratele převodem a toto schválení zašle odběrateli, obdrží odběratel při dodání zboží fakturu se splatností 14 dnů.

3. V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny dle faktury dle předchozího odstavce, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a od 16. dne prodlení ve výši 1 % denně za každý den prodlení do zaplacení dlužné částky, a to na základě výzvy dodavatele.VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškeré právní jednání učiněné dle těchto VOP mohou být doručovány doporučeně poštou a e-mailem zadaným v objednávce. V případě doručování emailem musí být vykázáno doručení druhé straně (potvrzení o odeslání).

2. Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v objednávce jsou současně adresami pro doručování.

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

4. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů odběratele, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3. Odběratel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky. Nezvolí-li odběratel jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Odběrateli. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje při Objednávce provedené e-shopu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

5. Zpracováním Osobních údajů Odběratele může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Zákazník užívá e-shop na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na e-shopu jsou pouze ilustrativní.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

2. Spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním dle těchto VOP, budou rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Prodávajícího.

3. Aktuálně platné a účinné všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele a každý odběratel je při koupi zboží na tyto upozorněn a má se s nimi možnost seznámit.

4. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Starší verze všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23.01.2018

 

 

 Doklad o schválení a registraci - Městská veterinární správa v Praze 
 Doklad o registraci dopravce - Přeprava živočisšných produktů 
 Príloha k dokladu o registraci dopravce - Přeprava živočisšných produktů